• 03-6704568
  • alonh@ecommunity-erp.co.il
  • אימבר 7 קריית אריה, פתח תקווה

העברת דיווחים על פי החוק

החל מ-1 במרץ 2014 על יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים לדווח למנהל ציוד וסוללות במשרד להגנת הסביבה דיווח חצי שנתי ודיווח שנתי של המידע המפורט בחוק. הדיווחים יועברו לאקומיוניטי וממנה במרוכז יועברו כל דיווחי היצרנים והיבואנים שהתקשרו עמה בהסכם למשרד להגנת הסביבה. אקומיוניטי מנחה את כל היצרנים והיבואנים הקשורים עמה כיצד לדווח ומסייעת להם בתהליך.

בימים אלה מערכת הדיווח הממוחשבת המתקדמת של אקומיוניטי נמצאת בשלבי בנייה אחרונים. ברגע שתושלם תנחה אקומיוניטי את היצרנים והיבואנים שהתקשרו עמה כיצד להיעזר במערכת, כך שתהליך הדיווח יהפוך אף יותר זמין ונח.

מועדי דיווח: מתי צריך לדווח לאקומיוניטי?

חובת הדיווח חלה על כל יצרן ויבואן שהחוק חל עליו. הדיווח מתבצע שלוש פעמים בשנה באופן הבא:

  • עד 31 ביולי בכל שנה על היצרן או היבואן להעביר לאקומיוניטי דיווח עבור התקופה שמתחילה ב- 1 בינואר בכל שנה ומסתיימת ב–30 ביוני באותה השנה (דוח חצי שנתי מספר 1). אקומיוניטי תרכז את כלל דיווחי היצרנים והיבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה עד 31 באוגוסט כמחויב בחוק.
  • עד 31 בינואר בכל שנה יש להעביר לאקומיוניטי דיווח עבור התקופה שמתחילה ב-1 ביולי של השנה שחלפה ומסתיימת ב-31 בדצמבר בשנה שחלפה (דוח חצי שנתי מספר 2), אקומיוניטי תרכז את כלל דיווחי היצרנים והיבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה עד 28 בפברואר כמחויב בחוק.
  • עד 30 באפריל בכל שנה יש להעביר לאקומיוניטי דיווח עבור התקופה שמתחילה ב-1 בינואר בשנה שחלפה ומסתיימת ב-31 בדצמבר בשנה שחלפה (דיווח שנתי).

הדיווח השנתי צריך להיות מבוקר על ידי רואה חשבון של מגיש הדו"ח. אקומיוניטי תרכז את דיווחי כלל היצרנים והיבואנים ותעביר את הדיווח המרוכז למשרד להגנת הסביבה עד ל–30 ביוני כמחויב בחוק.

האם אני צריך לדווח גם לאקומיוניטי וגם למשרד להגנת הסביבה?

לפי החוק, משהתקשר יצרן או יבואן עם הגוף המוכר, הגוף המוכר יהיה אחראי לקיום חובות היצרן או היבואן, לרבות חובת הדיווח, ולפיכך כל עוד ההתקשרות עם הגוף בתוקף, החובה היא להעביר את הדיווח לגוף יישום מוכר עמו אתה קשור ואין צורך להעביר את הדיווח למשרד להגנת הסביבה.

כמשווק, כל זה רלוונטי לגביי? אני מחויב בדיווחים כמו יצרן או יבואן?

כמשווק, לא חלות עליך חובות דיווח אקטיביות למשרד להגנת הסביבה בדומה לאלה החלות על היצרנים והיבואנים. עם זאת, חובה עליך לנהל רישום פנימי של הפסולת שהתקבלה ברשותך (לפי משקל, קבוצות סיווג וסוגים). המשרד להגנת הסביבה רשאי לעיין ברישום אם יבחר ולדרוש מידע נוסף.

צפו בסרטון כדי לדעת מה אומר החוק

צור עימנו קשר

דילוג לתוכן